0Košík je prázdny
Blog
0Košík je prázdny
  Načítavam...
  Nenájdené žiadne produkty.
  0Košík je prázdny
   Načítavam...
   Nenájdené žiadne produkty.
    Načítavam...
    Nenájdené žiadne produkty.
    0Košík je prázdny

    Všeobecné podmienky pre súťaže

    1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

    1.1. 1.1. Účelom tohto dokumentu je stanovenie všeobecných podmienok pre účasť v súťažiach spoločnosti:DERMOESTHETIC, S. R. O. IČ: 29002052, so sídlom Na Zemance 1802, PSČ 140 00 Praha 4, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka C 159122.(ďalej len ako "Usporiadateľ).

    1.2. Pre Usporiadateľa je maximálne dôležitý princíp fair play a rovnakých šancí pre všetkých Účastníkov jeho súťaží v nižšie uvedenom zmysle. Z tohto dôvodu budú v súlade s nižšie uvedenými všeobecnými podmienkami pre súťaže Usporiadateľa bez náhrady a jednostranným rozhodnutím Usporiadateľa vylúčení tí Účastníci, ktorí akokoľvek nesplnia všeobecné podmienky súťaže Usporiadateľa, pravidlá stanovené pre konkrétnu jednotlivú súťaž alebo pri ktorých Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania či konanie inej osoby, ktorá dopomohla danému Účastníkovi k získaniu výhry. Účastník teda najmä nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technického zabezpečenia serveru či narušovať alebo ohrozovať prevádzku servera či iných technologických nástrojov, ktoré sú Usporiadateľom v súťaži využívané. Pokiaľ bude mať Usporiadateľ oprávnené pochybnosti o zneužití herného systému niektorým z Účastníkov v nižšie uvedenom zmysle či získanie neoprávnenej výhody voči ostatným Účastníkom apod., má plné právo takého Účastníka bez náhrady zo súťaží vyradiť.

    1.3. Tieto všeobecné podmienky pre súťaže Usporiadateľa (ďalej len"Všeobecné podmienky") dopĺňajú pravidlá stanovené pre konkrétnu jednotlivú súťaž Usporiadateľa s tým, že ak je určité ustanovenie v konkrétnych pravidlách odlišné od ustanovení vo Všeobecných podmienkach, má takéto ustanovenie v konkrétnych pravidlách prednosť.

    2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚTĚŽI USPORIADATEĽA 

    2.1. Každá fyzická osoba, spotrebiteľ, staršia ako osemnásť (18) rokov (ďalej len"Účastník"), ktorá splní podmienky konkrétnych pravidiel súťaže a týchto Všeobecných podmienok, sa môže zúčastniť súťaže, najmä ak:

    a. je plne svojprávna;

    b. oznamuje Usporiadateľovi vždy pravdivé údaje v rozsahu podľa pravidiel konkrétnej súťaže a Všeobecných podmienok;

    c. nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Usporiadateľovi, ako aj k osobám s Usporiadateľom personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych, alebo je akýmkoľvek spôsobom zapojený alebo sa zúčastňuje organizovania súťaží Usporiadateľa;

    d. bez výhrad súhlasí s týmito podmienkami a so všetkými pravidlami a podmienkami konkrétnej súťaže.

    2.2. Zo súťaže budú vylúčení, prípadne im nebudú poskytnuté výhry, tí Účastníci, ktorí:

    a. nesplnia tieto Všeobecné podmienky a pravidlá konkrétnej súťaže;

    b. budú konať v rozpore so zákonom a / alebo s dobrými mravmi a / alebo sa dopustia podvodu v súvislosti so súťažou;

    c. uvedú v súťaži nepravdivé alebo neúplné informácie.

    3. FACEBOOKOVÉ A INSTAGRAMOVÉ SÚŤAŽE

    3.1. Súťažou sa v tomto článku Všeobecných podmienok rozumie jednotlivá marketingová kampaň Usporiadateľa, vyhlasovaná na oficiálnych facebookových a / alebo instagramových stránkach daného Usporiadateľa, ktorej základom je stanovenie podmienok účasti v súťaži zo strany Usporiadateľa, konkrétne aktivita zo strany Účastníka, s ktorou je v určitých vopred stanovených prípadoch spojená výhra tohto Účastníka v danej súťaži (ďalej len"Súťaž na sociálnych sieťach").Súťaže na sociálnych sieťach sa vždy vyhlasujú prostredníctvom facebookových a / alebo instagramových stránok daného Usporiadateľa a prebiehajú výhradne na príslušnej sociálnej sieti. Tento článok sa nevzťahuje na akékoľvek iné súťaže organizovanej Usporiadateľom mimo uvedenej sociálnej siete.

    3.2. Vstupom do Súťaže na sociálnych sieťach, tj. uskutočnením požadovanej akcie, sa všetci Účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá a zároveň potvrdzujú, že tieto pravidlá spĺňajú.

    3.3. Súťaže na sociálnych sieťach sa môže zúčastniť každý Účastník iba pod jedným účtom na platforme Facebook a / alebo Instagram. Podozrivé a / alebo viditeľne nepravé účty môžu byť zo Súťaže na sociálnych sieťach vyradené, rovnako ako názvy účtov obsahujúce vulgárne, urážlivé, neetické a / alebo nevhodné výrazy. Zo Súťaže na sociálnych sieťach budú tiež vyradení Účastníci, ktorí budú konať v rozpore so zákonom a / alebo s dobrými mravmi a / alebo sa dopustí podvodu v súvislosti s danou Súťaží na sociálnych sieťach.

    3.4. Súťaže na sociálnych sieťach nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené so spoločnosťou Facebook a / alebo Instagram a tieto spoločnosti za ich priebeh nijako nezodpovedajú. Informácie poskytnuté v rámci Súťaží na sociálnych sieťach nebudú týmto spoločnostiam nijako odovzdávané. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom Súťaží na sociálnych sieťach musia byť preto adresované výhradne Usporiadateľovi, nie Facebooku a / alebo Instagramu.

    3.5. Súťaž na sociálnych sieťach bude prebiehať vždy v období uvedenom vo vyhlásení príslušnej súťaže na facebookových a / alebo instagramových stránkach Usporiadateľa.

    3.6. Zo všetkých reakcií, ktoré boli Účastníkmi vložené ako komentáre v príslušnom období, Usporiadateľ vyberie výhercu po vykonaní požadovanej akcie (v závislosti na pravidlách vo vyhlásení). Počet výhercov a ich poradie bude určený vždy vo vyhlásení príslušnej súťaže.

    4. DIELO V SÚŤAŽI

    4.1. V prípade, že v rámci niektorej konkrétnej súťaže bude Účastník vytvárať výtvarné, slovesné, fotografické, priestorové, popr. akékoľvek iné dielo chránené právom duševného vlastníctva (ďalej len"Dielo"), platí, že Dielo vzhľadom na jeho prípadnú ďalšiu aplikáciu musí byť jedinečné, nezameniteľné a jednoznačne rozlíšiteľné od iných diel, ktoré sú najmä prihlásené ostatnými Účastníkmi.

    4.2. Účastník prehlasuje, že svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že:

    a. Dielo je slušné, neporušuje dobré mravy, právne predpisy a je v súlade s najvyššími etickými štandardami a neporušuje oprávnené záujmy Usporiadateľa;

    b. Dielo neznižuje dôstojnosť žiadnych osôb a ich vážnosť v spoločnosti a neobsahuje prvky nekalej súťaže ani akékoľvek zobrazenie a odkazy na iného súťažiteľa Usporiadateľa;

    c. Dielo nenavádza a ani nemôže navádzať k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov a / alebo nemôže budiť dojem, že s ich porušovaním súhlasí;

    d. na Diele neviaznu žiadne právne vady, žiadne práva tretích osôb, ktoré by sa mohli dotknúť účasti Účastníka v súťaži a ktoré by boli na prekážku vzniku Licencie v nižšie uvedenom zmysle;

    e. ak je v Diele zachytená osoba, tak táto udelila súhlas na použitie jej podobizne na účely súťaže a použitia Diela v súťaži, rovnako ako s ich zverejnením, v súlade s účelom a pravidlami stanovenými pre konkrétnu súťaž a Všeobecnými podmienkami;

    f. konkrétny Dielo bolo do súťaže prihlásených iba raz;

    g. sa zúčastňuje súťaže na základe slobodnej a vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle bez nátlaku a útlaku.

    4.3. Účastník na základe účasti v súťaži, tj. vyslovením súhlasu v nižšie uvedenom zmysle, poskytuje Usporiadateľovi bezodplatne oprávnenie na použitie Diela (ďalej len "Licencia"), a to na dobu troch (3) rokov od okamihu poskytnutia Diela Usporiadateľovi, bez územného a množstvového obmedzenia. Účastník Licenciu poskytuje ako výhradný a nie je oprávnený Dielo užívať a poskytnúť Licenciu inej osobe okrem Usporiadateľa. Účastník tak poskytuje Usporiadateľovi oprávnenie k Dielu všetkými zákonom povolenými spôsobmi, Usporiadateľ je teda oi. oprávnený upraviť Dielo pre svoje potreby a takto upravené Dielo ďalej v uvedenom rozsahu užiť. Účastník sa zaväzuje zabezpečiť Usporiadateľovi nerušený výkon práv vyplývajúcich z poskytnutej Licencie a bez zbytočného odkladu, a to aj bez výzvy, vykonať všetky právne kroky na odstránenie obmedzení vo výkone týchto práv. Usporiadateľ nie je povinný Licenciu k Dielu využiť. Na poskytnutie Licencie nemá vplyv prípadné rozhodnutie Účastníka, že súťaž nedokončia, či iný dôvod ukončenia jeho účasti v súťaži.

    4.4. Usporiadateľ má právo jednostranne rozhodnúť o okamžitom vyradení Diela zo súťaže a jeho odstránenie, a to najmä z dôvodu, že bude v rozpore s pravidlami súťaže a / alebo v rozpore s vyhláseniami Účastníka a / alebo Všeobecnými podmienkami, a to bez náhrady.

    4.5. Účastník berie na vedomie, že konkrétne Dielo, v prípade jeho zverejnenia na oficiálnom účte Usporiadateľa na Facebooku / Instagramu, môže byť odstránené na podnet tretej osoby samotným Facebookom / Instagramu, najmä pre porušovanie pravidiel týchto sociálnych sietí.

    4.6. V prípade vylúčenia Účastníka nemá taký Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.

    5. PRAVIDLÁ ÚČASTI V SÚTĚŽI

    5.1 Usporiadateľ si vyhradzuje právo stanoviť časový okamih, od ktorého môže byť platne založená účasť Účastníka v súťaži (podľa pravidiel konkrétnej súťaže napr. zaslaním SMS, poskytnutím Diela atď.), a rovnako tak je oprávnený určiť koniec doby, kedy môže byť účasť Účastníka v súťaži platne založená (ďalej len "Súťažná doba").Stanovuje sa, že všetky jednania, ktoré by mali založiť účasť Účastníka v súťaži, prijaté mimo Súťažnú dobu sú neplatné a Usporiadateľ na ne nebude brať ohľad.

    5.2 Každý Účastník, ktorý sa nestane víťazom v súlade s pravidlami konkrétnej súťaže, berie na vedomie, že v súťaži neuspel, a súhlasí s tým, že mu Usporiadateľ nie je povinný zasielať špeciálnu informáciu o tom, že nevyhral.

    5.3 Usporiadateľ bude Účastníka, ktorý sa stane víťazom v súlade s pravidlami konkrétnej súťaže (ďalej len"Víťaz"),kontaktovať prostredníctvom sociálnej siete do (5) pracovných dní odo dňa vyhlásenia Víťazov konkrétnej súťaže, pričom Usporiadateľ vykoná maximálne tri (3) opakované výzvy .

    5.4 Víťaz berie na vedomie, že sa po dobu jedného (1) mesiaca odo dňa vyhlásenia Víťazov konkrétnej súťaže nemôže stať Účastníkom inej súťaže Usporiadateľa a v takom prípade by Víťaz bol z tejto inej súťaže Usporiadateľa jednostranne a bez náhrady vyradený.

    5.5 Neprevzatá výhra, či výhra Víťaza, ktorý nereaguje na správu Usporiadateľa o výhre, prepadá Usporiadateľovi po uplynutí lehoty tridsiatich (30) dní od vyhlásenia konkrétneho Víťaza bez náhrady.

    5.6 Usporiadateľ nie je zodpovedný za meškanie, prípadnú stratu, poškodenie či zničenie cien či výhier alebo nesprávne doručenie cien či výhier spôsobené poštovou prepravou na adresu Víťaza.

    5.7 Usporiadateľ neposkytuje na výhru žiadnu záruku.

    5.8 Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom než stanovenom plnení.

    5.9 Od všetkých peňažných výhier bude odpočítaná zrážková daň v súlade s platnou legislatívou. Víťaz má nárok na vyplatenie peňažnej výhry po odčítanej takejto zrážkovej dane.

    6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

    6.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť konkrétne pravidlá súťaže a nahradiť ceny v súťaži za ceny podobného typu alebo zodpovedajúcej hodnote, prípadne súťaž zrušiť bez udania dôvodov.

    6.2. Účastník sa zaväzuje všetky svoje tvrdenia a vyhlásenia na žiadosť Usporiadateľa preukázať.

    6.3. Usporiadateľ prehlasuje, že nie je zodpovedný za chyby spôsobené pri komunikácii medzi Účastníkom a Usporiadateľom, a to ako v prípade prenosu elektronických správ, písomnej komunikácie prostredníctvom prevádzkovateľa poštových či kuriérskych služieb, či inak.

    6.4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za situácie, kedy dôjde k neoprávnenému zneužitiu jeho facebookového a / alebo instagramového profilu treťou osobou, alebo bude jeho profil na týchto sociálnych sieťach blokovaný. V takýchto prípadoch nie je Usporiadateľ povinný hradiť akúkoľvek škodu vzniknutú v tomto dôsledku.

    6.5. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.

    6.6. Účastník nemá právo na náhradu akejkoľvek škody či nákladov spojených s účasťou v súťaži.

    6.7. Tieto všeobecné podmienky súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník účasťou v konkrétnej súťaži vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami.

    V Prahe, dňa 1.2. 2019

    Prosím, čakajte