0Košík je prázdny
Blog
0Košík je prázdny
  Načítavam...
  Nenájdené žiadne produkty.
  0Košík je prázdny
   Načítavam...
   Nenájdené žiadne produkty.
    Načítavam...
    Nenájdené žiadne produkty.
    0Košík je prázdny

    Súhlas so spracovaním osobných údajov


    INFORMÁCIE A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

    za účelom zasielania e-mailových newslettrov spoločnosti

    DERMOESTHETIC s.r.o.

    Na Zemance 1802, 140 00 Praha 4, IČO 29002052 C 49579, vedené na Mestskom súde v Prahe, spisová značka C 159122     I. INFORMÁCIE O SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

    Týmto dokumentom Vám poskytujeme informácie o Vašich právach súvisiacich so spracovávaním Vašich osobných údajov v súvislosti so zasielaním obchodných oznámení - e-mailového newslettrov spoločnosti DERMOESTHETIC s.r.o.Naša Spoločnosť je Správcom osobných údajov, teda osobou, ktorá určuje účely a prostriedky a rozhoduje o spracovaní Vašich osobných údajov

    Pri spracovávaní osobných údajov sa riadime príslušnými právnymi predpismi, najmä všeobecným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej iba „GDPR“). Spracovávanie Vašich osobných údajovvykonávame na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania e-mailového newslettru našou Spoločnosťou. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. E-mailový newsletter našej spoločnosti Vám zasielame na základe Vášho súhlasu so zasielaním obchodných oznámení našej spoločnosti v zmysle§ 7 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, ktorý ste vyslovili zaškrtnutím poľa „Áno, súhlasím so zasielaním e-mailového newslettru“. Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha preto, abysme Vás mohli pravidelne informovať o nových ponukách, akciách a činnostiach našej spoločnosti prostredníctvom e-mailového newslettru a ďalších obchodných oznámení, vykonávať marketingové analýzy a skvalitňovať tak naše služby. Vaše osobné údaje spracovávame od udelenia súhlasu s ich spracovaním, do okamihu, keď je tento súhlas odvolaný alebo je zrušený odber e-mailového newslettru. Potom uchovávame Vaše údaje iba po dobu nevyhnutne potrebnú na technické zabezpečenie ich odstránenia z našich databáz. Ďalej uchovávame len tie z Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie našich práv a plnení našich povinností, alebo u ktorých to vyžadujú iné právne predpisy. Pri spracovávaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo. 

    Spracovávame len osobné údaje, ktoré sme získali priamo od Vás a ktoré ste nám poskytli pri prihlásení k zasielaniu e-mailového newslettru prostredníctvom našej webovej stránky, v rozsahu: 

    • Vaša e-mailová adresa

    Tieto Vaše osobné údaje zaraďujeme do databázy kontaktov pre zasielanie e-mailového newslettru, ďalej ich v databáze evidujeme a využívame len za účelom zasielania e-mailového newslettru našej spoločnosti a za účelom nášho interného marketingového spracovania a analýzy s cieľom prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a skvalitniť poskytované služby. Vďaka poskytnutiu Vašich osobných údajov Vám môžeme zasielať e-mailový newsletter a ďalšie obchodné oznámenia našej spoločnosti a informovať Vás o akčných ponukách. 

    S Vašimi osobnými údajmi narábame s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, ktorá odpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov. V našej spoločnosti platia prísne pravidlá stanovujúce, ktorý zamestnanec či útvar môže mať prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracovávať. V prípade odovzdania Vašich osobných údajov mimo našu spoločnosť externým spracovateľom sme zaistili zodpovedajúcu úroveň ochrany ich zabezpečenia podľa príslušných právnych predpisov.

    Vaše osobné údaje zásadne neposkytujeme nikomu mimo našej spoločnosti s výnimkou prípadov , keď:• máme Váš výslovný súhlas, • nariaďuje nám to alebo nás k tomu oprávňuje právny predpis (napríklad v prípade požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní), • niektorú z marketingových agend pre nás zaisťuje externý spracovateľ.

    Vaše osobné údaje neposkytujeme krajinám mimo Európsku úniu. Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte nasledujúce práva, ktoré voči naše spoločnosti môžete uplatniť:• právo získať potvrdenie o spracovávaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou a na prístup k vaším osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracovávame;• právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné;• právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak sú splnené podmienky dané právnymi predpismi; • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;• právo na prenesenie Vašich osobných údajov k inému správcovi. 

    Máte tiež právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolať svoj súhlas môžete jednoduchoprostredníctvom poľa „Odvolanie súhlasu so zasielaním newslettrov a spracovaním osobných údajov“, ktoré je v závere každého z našich emailových newslettrov. Vaše práva na ochranu osobných údajov naša spoločnosť plne rešpektuje. V prípade ich uplatnenia, alebo ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa nami vykonávaného spracovania Vašich osobných údajov, obracajte sa prosím nanasledujúce adresy:

    E-mail:                                                                  gdpr@dermoesthetic.cz

    Adresa:                                                                 DERMOESTHETICs.r.o.

    Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 – Košíře

    Ak sa budete domnievať, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosťdozornému úradu, ktorým je: 

    Úrad na ochranu osobných údajovIČ: 70837627so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7www: https://www.uoou.czĎalšie podrobné informácie a zásady spracovania osobných údajov našou spoločnosťou nájdete na https://www.kadernickezbozi.cz/dokumenty/zasady-ochrany-osobnich-udaju-11

    II. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

    Zaškrtnutím poľa súhlasu prehlasujem, že som sa zoznámil s vyššie uvedenými informáciami o spracovaní osobných údajov a na základe toho súhlasím s tým, aby správca, ktorým je DERMOESTHETIC, spracovával moje osobné údaje pre účely zasielania e-mailového newslettru a s tým súvisiacich marketingových činností s cieľom skvalitňovania služieb spoločnosti DERMOETHETIC za obdobie a za podmienok hore uvedených. Súhlasím tiež s tým, aby moje osobné údaje boli odovzdané na spracovanie za stanoveným účelom príslušným spracovateľom. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený slobodne, dobrovoľne, ničím nepodmienene a informovane po zoznámení sa s informáciami o spracovaní osobných údajov. 

    Prosím, čakajte