INFORMÁCIE A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

za účelom zasielania e-mailových newslettrov spoločnosti

DERMOESTHETIC s.r.o.

Na Zemance 1802, 140 00 Praha 4,

IČO 29002052 C 49579,

vedené na Mestskom súde v Prahe, spisová značka C 159122 I. INFORMÁCIE O SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto dokumentom Vám poskytujeme informácie o Vašich právach súvisiacich so spracovávaním Vašich osobných údajov v súvislosti so zasielaním obchodných oznámení - e-mailového newslettrov spoločnosti DERMOESTHETIC s.r.o.

Naša Spoločnosť je Správcom osobných údajov, teda osobou, ktorá určuje účely a prostriedky a rozhoduje o spracovaní Vašich osobných údajov


Pri spracovávaní osobných údajov sa riadime príslušnými právnymi predpismi, najmä všeobecným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej iba „GDPR“). Spracovávanie Vašich osobných údajovvykonávame na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania e-mailového newslettru našou Spoločnosťou. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. E-mailový newsletter našej spoločnosti Vám zasielame na základe Vášho súhlasu so zasielaním obchodných oznámení našej spoločnosti v zmysle§ 7 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, ktorý ste vyslovili zaškrtnutím poľa „Áno, súhlasím so zasielaním e-mailového newslettru“. Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha preto, abysme Vás mohli pravidelne informovať o nových ponukách, akciách a činnostiach našej spoločnosti prostredníctvom e-mailového newslettru a ďalších obchodných oznámení, vykonávať marketingové analýzy a skvalitňovať tak naše služby. Vaše osobné údaje spracovávame od udelenia súhlasu s ich spracovaním, do okamihu, keď je tento súhlas odvolaný alebo je zrušený odber e-mailového newslettru. Potom uchovávame Vaše údaje iba po dobu nevyhnutne potrebnú na technické zabezpečenie ich odstránenia z našich databáz. Ďalej uchovávame len tie z Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie našich práv a plnení našich povinností, alebo u ktorých to vyžadujú iné právne predpisy. Pri spracovávaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo. 


Spracovávame len osobné údaje, ktoré sme získali priamo od Vás a ktoré ste nám poskytli pri prihlásení k zasielaniu e-mailového newslettru prostredníctvom našej webovej stránky, v rozsahu: 

  • Vaša e-mailová adresa

Tieto Vaše osobné údaje zaraďujeme do databázy kontaktov pre zasielanie e-mailového newslettru, ďalej ich v databáze evidujeme a využívame len za účelom zasielania e-mailového newslettru našej spoločnosti a za účelom nášho interného marketingového spracovania a analýzy s cieľom prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a skvalitniť poskytované služby. Vďaka poskytnutiu Vašich osobných údajov Vám môžeme zasielať e-mailový newsletter a ďalšie obchodné oznámenia našej spoločnosti a informovať Vás o akčných ponukách. 


S Vašimi osobnými údajmi narábame s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, ktorá odpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov. V našej spoločnosti platia prísne pravidlá stanovujúce, ktorý zamestnanec či útvar môže mať prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracovávať. V prípade odovzdania Vašich osobných údajov mimo našu spoločnosť externým spracovateľom sme zaistili zodpovedajúcu úroveň ochrany ich zabezpečenia podľa príslušných právnych predpisov.


Vaše osobné údaje zásadne neposkytujeme nikomu mimo našej spoločnosti s výnimkou prípadov , keď:
• máme Váš výslovný súhlas, 
• nariaďuje nám to alebo nás k tomu oprávňuje právny predpis (napríklad v prípade požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní), 
• niektorú z marketingových agend pre nás zaisťuje externý spracovateľ.

Vaše osobné údaje neposkytujeme krajinám mimo Európsku úniu. 

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte nasledujúce práva, ktoré voči naše spoločnosti môžete uplatniť:
• právo získať potvrdenie o spracovávaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou a na prístup k vaším osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracovávame;
• právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné;
• právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak sú splnené podmienky dané právnymi predpismi; 
• právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;
• právo na prenesenie Vašich osobných údajov k inému správcovi. 

Máte tiež právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolať svoj súhlas môžete jednoduchoprostredníctvom poľa „Odvolanie súhlasu so zasielaním newslettrov a spracovaním osobných údajov“, ktoré je v závere každého z našich emailových newslettrov. Vaše práva na ochranu osobných údajov naša spoločnosť plne rešpektuje. V prípade ich uplatnenia, alebo ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa nami vykonávaného spracovania Vašich osobných údajov, obracajte sa prosím nanasledujúce adresy:

E-mail: gdpr@dermoesthetic.cz

Adresa: DERMOESTHETICs.r.o.

Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5 – Košíře

Ak sa budete domnievať, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosťdozornému úradu, ktorým je: 

Úrad na ochranu osobných údajov
IČ: 70837627
so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

Ďalšie podrobné informácie a zásady spracovania osobných údajov našou spoločnosťou nájdete na https://www.kadernickezbozi.cz/dokumenty/zasady-ochrany-osobnich-udaju-11

 

II. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaškrtnutím poľa súhlasu prehlasujem, že som sa zoznámil s vyššie uvedenými informáciami o spracovaní osobných údajov a na základe toho súhlasím s tým, aby správca, ktorým je DERMOESTHETIC, spracovával moje osobné údaje pre účely zasielania e-mailového newslettru a s tým súvisiacich marketingových činností s cieľom skvalitňovania služieb spoločnosti DERMOETHETIC za obdobie a za podmienok hore uvedených. Súhlasím tiež s tým, aby moje osobné údaje boli odovzdané na spracovanie za stanoveným účelom príslušným spracovateľom. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený slobodne, dobrovoľne, ničím nepodmienene a informovane po zoznámení sa s informáciami o spracovaní osobných údajov.